Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kodeks pracy mówi, że „Pracodawca jest prawnie zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego swoich pracowników”.

Pracodawca musi zatem zagwarantować bezpieczeństwo fizyczne swoich pracowników poprzez zapobieganie ryzyku wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ochrona pracowników obejmuje również wszelkie zagrożenia, na które mogą być narażeni w godzinach pracy. Dotyczy to również zagrożeń psychospołecznych, takich jak wypalenie, nękanie moralne lub fizyczne, a nawet lęk reaktywny. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy muszą być przestrzegane zarówno przez pracodawcę, jak i jego pracowników. W tym celu kierownictwo firmy musi wdrożyć odpowiednie środki, takie jak szkolenia lub prezentacje przypominające o dobrych praktykach higienicznych w pomieszczeniach. Jest to tym ważniejsze w przypadku brudnych zawodów, w których pracownicy często muszą pracować na zewnątrz, na przykład w budownictwie, lub w branżach, w których ryzyko narażenia na ryzyko chemiczne lub biologiczne jest wysokie. Handel żywnością podlega również bardzo surowym normom higienicznym.

Krótko mówiąc, bezpieczeństwo i higiena pracy to dwa ściśle powiązane elementy, które pracodawca musi egzekwować, wdrażając niezbędne środki, aby zapobiec ryzyku wypadku przy pracy, zanieczyszczenia lub choroby .

Bezpieczeństwo pracy: zapobieganie ryzyku zawodowemu

Zapobieganie ryzyku w miejscu pracy łączy wszystkie środki, które firma musi wprowadzić w celu ochrony swoich pracowników. Pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników poprzez poprawę warunków pracy i uwzględnienie czynników uciążliwości związanych z wykonywaniem niektórych zawodów. Dobre samopoczucie w pracy to oczywiście kwestia, której nie można przeoczyć. Artykuł L4121-2 Kodeksu pracy wymienia 9 ogólnych zasad, które muszą być realizowane przez kierownictwo firmy. Wśród 9 ważnych punktów znajduje się ocena zagrożeń w celu ich ograniczenia lub nawet wyeliminowania, dostosowanie stanowisk pracy, podejmowanie indywidualnych i zbiorowych działań w celu ochrony zdrowia pracowników.

Bezpieczeństwo w pracy uwzględnia również czynniki moralne, które mogą narazić pracownika na niebezpieczeństwo, takie jak np. molestowanie lub dyskryminacja.

Aby ograniczyć ryzyko wypadków lub chorób zawodowych, każdy członek personelu musi zostać poinformowany o zagrożeniach związanych z jego stanowiskiem pracy oraz o środkach, jakie firma podejmuje w celu ich ograniczenia. Wszystkie te działania muszą być zapisane w jednolitym dokumencie i udostępnione pracownikom. Dokument ten musi zawierać spis zagrożeń dla każdej jednostki pracy, klasyfikację tych ostatnich oraz wykaz działań, które należy podjąć, aby je zminimalizować (szkolenie, wyposażenie ochronne, wyznaczenie procedury w razie wypadku itp.) . Pracodawca może równieżsposób wyświetlania informować personel firmy procedury, których należy przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko wypadków. Nadal zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany do zwalczania zagrożeń u źródła poprzez adaptację stanowiska pracy, wymianę niebezpiecznego sprzętu w celu ochrony wszystkich swoich zespołów .

Higiena w miejscu pracy: obowiązki pracodawcy

Jeżeli pracownicy firmy muszą przestrzegać standardów higieny osobistej i zawodowej w swoim miejscu pracy , to do pracodawcy należy podjęcie niezbędnych środków w celu ochrony swoich zespołów.

Kodeks pracy mówi, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki do poszanowania higieny wszystkich osób takie jak np. dozownik mydła. Musi więc zapewnić szatnie, toalety, a nawet prysznice w przypadku brudnej pracy. Pomieszczenia te muszą być wyposażone na przykład w mydło w płynie, ręczniki do rąk i kosze na śmieci.

W czasie pandemii lub w miejscach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo epidemii, pracownicy muszą mieć do dyspozycji roztwory dezynfekujące, np. żel wodno-alkoholowy a przedmioty, na których szybko pojawiają się zarazki np. podajnik do ręczników papierowych, muszą być na bieżąco dezynfekowane. Pomieszczenia muszą być również wyposażone w pojemniki zbiorcze odpowiednie dla produktów zagrożonych zakażeniem, na przykład pojemniki na kłujące lub ostre materiały w szpitalach lub gabinetach lekarskich.

Środki BHP muszą być dostosowane do każdego stanowiska pracy w każdej firmie.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić sprzęt ochronny pracownikom pracującym w środowiskach narażonych na zachlapanie, warunki niehigieniczne lub zabrudzenie. Myślimy na przykład o okularach ochronnych, kombinacjach, Charlotte. Pracodawca może i musi oferować szkolenia w celu poprawy przestrzegania środków zapobiegawczych stosowanych na stanowisku pracy. Jest również zobowiązany do poinformowania swoich pracowników o ryzyku zawodowym powstałym w przypadku nieprzestrzegania jego zasad higieny. Procedury i działania, które należy podjąć w przypadku awarii związanej z nieprzestrzeganiem jej norm, muszą być wykazane: rozrzut substancji chemicznych lub biologicznych, spożycie niebezpiecznych produktów itp. Można też odwiedzić tzw. sklep z artykułami BHP, gdzie możesz zakupić odpowiedne niezbędniki zwalczające wszelkie ryzyka.

Zwrócimy zatem uwagę, że zasady BHP mają na celu ochronę pracowników, ale także firmy przed ewentualnymi zagrożeniami, ale także przyczyniają się do poprawy warunków pracy. Dlatego ważne jest, aby każdy szanował środki określone dla jego jednostki pracy. Pracownicy lub pracodawcy mogą uzyskać pomoc w uzyskaniu informacji o krokach, jakie mają podjąć służby BHP, przedstawiciele pracowników, członek komisji społeczno-gospodarczej lub z zewnątrz. współpracowników (gesty i postawy, pierwsza pomoc itp.).